http://bip.gov.pl
Drukuj
Drukuj zawartość strony
Wyślij do znajomego
Wyślij link do artykułu
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Kontrast
Wersja strony z dużym kontrastem
Standardowy kontrast
Zwiększ czcionke
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionke
Zmniejsz czcionkę
RSS
Kanał RSS
Przedszkole Samorządowe w Chmielnie
Dyrektor Joanna Penkowska
Chmielno ul. Piotra Bukowskiego 2
83-333 Chmielno
tel. 058 6842506
email: przedszkole_chmielno@op.pl
strona internetowa http://www.przedszkole.chmielno.prv.pl 

 

Statut Przedszkola Samorządowego
w Chmielnie

Opracowany na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 wrzesnia1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. Z 1996 r. Nr 67, poz.329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz.362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz.1185).

Rozdział I            
Zasady ogólne                

§ 1

 1. Przedszkole, zwane dalej „Przedszkolem”, jest przedszkolem publicznym i nosi nazwę Przedszkole Samorządowe w Chmielnie.

 2. Siedziba Przedszkola znajduje się w Chmielnie przy ul. P. Bukowskiego 2a.

 3. Organem prowadzącym Przedszkole jest Rada Gminy w Chmielnie.

 4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kurator Oświaty w Gdańsku.

Rozdział II
Cele i zadania przedszkola

§ 2

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności na podstawie programowej wychowania przedszkolnego.


 1. Celem przedszkola jest:
  A/ wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, udzielanie dzieciom, pomocy psychologiczno - pedagogicznej,
  B/ umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej,
  C/ sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola,
  D/ współdziałanie z rodziną przez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci i tworzenie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcie „gotowości szkolnej”,
  E/ organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności.


 1. Zadania Przedszkola to:
  A/ kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich sprawności ruchowej,
  B/ kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwienie rozumienia zjawisk zachodzących w dostępnym doświadczeniu dziecka, otoczeniu przyrodniczym, społecznym kulturowym i technicznym,
  C/ budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej, poczucia solidarności oraz wzmocnienie więzi uczuciowej z rodziną,
  D/ uwzględnienie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umocnienie wiary we własne siły,
  E/ nabywanie przez dziecko kompetencji językowej, a w tym nabywanie umiejętności czytania i kreślenia symboli graficznych,
  F/ wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, rozwijanie samodzielności, poczucia odpowiedzialności i wpajanie zasad dobrego wychowania,
  G/ prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka.

§ 3

 1. Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym. Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego, a w oddziałach integracyjnych na podstawie programu autorskiego zatwierdzonego w trybie przewidzianym przepisami prawa.

 1. Szczególne zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w programie rozwoju placówki i w planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych.

§4

 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:
  A/ zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,
  B/ zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym.
  C/ stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.
  D/ współpracuje z rejonową poradnią psychologiczno – pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi, zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc.

 1. Dyrektor przedszkola w porozumieniu z radą pedagogiczną może wystąpić do organów opieki społecznej o przyznanie pomocy stałej bądź doraźnej dzieciom rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej.

 2. W sprawowaniu opieki nad wychowankami konieczne jest przestrzeganie przez rodziców i opiekunów obowiązku osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola. Dzieci mogą również być odbierane przez osoby dorosłe, upoważnione na piśmie przez rodziców bądź opiekunów.

 3. Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu.

Rozdział III
Organy przedszkola

§ 5

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty z późniejszymi zmianami organami przedszkola są :

 1. Dyrektor przedszkola wybierany w drodze konkursu:

  • Dyrektor ponosi pełną odpowiedzialność za bhp w placówce;

  • Dyrektor kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz;

  • Współdziała z organami prowadzącymi i nadzorującymi przedszkole;

  • Dyrektor sprawuje nadzór pedagogiczny i dokonuje oceny nauczycieli;

  • Dyrektor sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieci poprzez aktywne działania prozdrowotne;

  • Realizuje uchwały rady pedagogicznej i rady rodziców podjęte w ramach ich kompetencji;

  • Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki oraz ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie a także organizuje obsługę administracyjną, finansową i gospodarczą przedszkola;

  • Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami;

  • Przydziela i egzekwuje od pracowników realizację obowiązków;

  • Dyrektor występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola;

  • Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami i środowiskiem;

  • Dyrektor placówki przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym ogólne wnioski, wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola;

  • Na czas swojej nieobecności w przedszkolu dyrektor przekazuje zastępstwo wyznaczonemu nauczycielowi.


 1. Rada pedagogiczna:

  • Rada pedagogiczna jest organem przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia.

  • W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce, bez względu na formę stosunku pracy.

  • W zebraniu rady pedagogicznej mogą brać udział ( z głosem doradczym ) osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej;

  • Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola;

  • Zebrania plenarne rady pedagogicznej organizowane są w miarę bieżących potrzeb, nie rzadziej niż jeden raz na kwartał;

  • Inicjatorem zebrań rady pedagogicznej może być:

   • dyrektor,

   • 2 członków rady pedagogicznej,

   • organ prowadzący;

  • Termin zwołania rady pedagogicznej powinien być podany w miarę możliwości na tydzień przed posiedzeniem;

  • Osoba zwołująca radę pedagogiczną powinna podać wcześniej zagadnienia do dyskusji na zaplanowane posiedzenie;

  • Do kompetencji rady pedagogicznej należy:

   • zatwierdzanie planów pracy przedszkola,

   • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

   • ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

   • podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy wychowanków;

  • Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkola oraz jego zmiany i przedstawia do zaopiniowania radzie rodziców;

  • Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego przedszkole o odwołanie z funkcji dyrektora;

  • Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są większością głosów. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem;

  • Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. Nauczyciele zobowiązani są do nie ujawniania poruszonych na posiedzeniach rady pedagogicznej spraw, które mogą naruszać czyjeś dobro osobiste.


 1. Rada rodziców:


  • Jest społecznie działającym organem na rzecz placówki;

  • Współdziała z przedszkolem w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę i przedszkole;

  • Uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy placówki i zaspokajania potrzeb dzieci;

  • Rada rodziców również:

   • opiniuje statut przedszkola,

   • przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu pracy,

   • ma prawo do wyrażania opinii na temat funkcjonowania placówki dla potrzeb organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz dla organu prowadzącego;

  • W celu wspierania działalności statutowej przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł;

  • Wyborów członków do rady dokonuje się na pierwszym w danym roku szkolnym ogólnym zebraniu rodziców na zasadzie dobrowolnych zgłoszeń;

  • Rada powinna liczyć co najmniej 3 osoby;

  • Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności oraz wybiera przewodniczącego;

  • Zebrania rady są protokołowane;

  • W posiedzeniach rady rodziców uczestniczyć może z głosem doradczym dyrektor placówki;

  • Do udziału w posiedzeniach mogą być zaproszone inne osoby z głosem doradczym.


§ 6

 1. Organy przedszkola współdziałają ze sobą:

  • dają każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych ustawą i zawartych szczegółowo w statucie przedszkola;

  • zapewniają bieżącą wymianę informacji pomiędzy sobą.

 1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach opieki i

kształcenia dzieci:

  • Nauczyciele utrzymują stały kontakt z rodzicami, udzielają rzetelnych informacji na temat dziecka, jego zachowania i rozwoju;

  • Zebrania ze wszystkimi rodzicami organizowane są w miarę potrzeb bieżących, lecz nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym;

  • Rodzice mają prawo znać zadania wynikające z rocznego plany pracy przedszkola oraz tematy i treść planów miesięcznych w danym oddziale;

  • Współdziałanie organów przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowankom oraz podnoszenie jakości pracy placówki;

  • W sprawach spornych organy przedszkola mogą zwrócić się do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Rozdział IV
Organizacja przedszkola

§ 7

 1. Przedszkole działa na podstawie :

  • Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. Nr 95, poz. 425 z 1991 roku z późniejszymi zmianami i zarządzeń wykonawczych do ej ustawy);

  • Arkusza organizacyjnego;

  • Niniejszego statutu.

 1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora.

 2. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:

  • czas pracy poszczególnych oddziałów;

  • liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych;

  • ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole;

  • terminy przerw w pracy przedszkola.

§ 8

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych z organem prowadzącym.

 2. Przerwy w pracy przedszkola wykorzystywane są na prowadzenie prac modernizacyjnych, remontowych oraz porządkowo – gospodarczych.

 3. Przedszkole pracuje w godzinach 6.30 – 16.00 od poniedziałku do piątku. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustala się w godzinach 0d 9.00 – 14.00.

 4. Wszelkie zmiany związane z czasem pracy, dyrektor ( po konsultacji z radą pedagogiczną i rodzicami ) zgłasza do organu prowadzącego.

§ 9

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku np. 3-4 latki i 5-6 latki.

 2. Przedszkole może być jedno lub wielooddziałowe.

 3. Rada pedagogiczna może przyjąć inne zasady zgrupowania dzieci w zależności od potrzeb placówki i realizacji założeń programowych.

 4. W uzasadnionych przypadkach oddziały przedszkolne ( nie więcej jednak, niż 6 oddziałów ) mogą być zlokalizowane w różnych miejscach, jeżeli organ prowadzący zapewni dyrektorowi przedszkola warunki sprawowania bezpośredniego nadzoru nad tymi oddziałami.

 5. Dyrektor powierza każdy oddział opiece jednemu lub dwu nauczycielom pracującym w układzie godzin podanych w arkuszu organizacyjnym.

 6. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu

§ 10

 1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia, higieny pracy i oczekiwań rodziców ( prawnych opiekunów).

 2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

 3. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami, dostosowanymi do ich wieku.

 4. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy codzienny pobyt dzieci na świeżym powietrzu.

§ 11

 1. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez:

  • Urząd Gminy w Chmielnie,

  • Rodziców w formie opłat stałych za pobyt dziecka w przedszkolu.


 1. Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych.

§ 12

 1. Wysokość opłaty stałej za świadczenia z zakresu wychowania i nauczania udzielane przez przedszkole ustala się zgodnie z bieżącą uchwałą Rady Gminy w Chmielnie.

 2. Opłata stała za przedszkole nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu.

 3. Rodzice nie uiszczają opłaty stałej w przypadku, gdy chcą wypisać dziecko na okres powyżej 1 miesiąca z uzasadnionego powodu. Muszą wówczas powiadomić o tym dyrektora przed 1 dniem każdego miesiąca.

 4. Rodzice dzieci 6-letnich przebywających w przedszkolu 5 godzin dziennie nie uiszczają opłaty stałej.

 5. Od rodziców dzieci 6-letnich przebywających w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie, pobierana jest 1/10 miesięcznej opłaty stałej za każdą godzinę.

 6. Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie z 1,2 lub 3 posiłków. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej ustala organ prowadzący.

 7. W przypadku nieobecności dziecka przedszkole zwraca dzienną stawkę żywieniową pomnożoną przez liczbę dni nieobecnych.

 8. Z wyżywienia mogą również korzystać pracownicy przedszkola wnosząc opłatę w wysokości ustalonej stawki.

 9. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pobierane są z góry w dniach ustalonych na pierwszym zebraniu z rodzicami, jednak nie później niż do 15 dnia każdego miesiąca.

Rozdział V
Praca wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńcza

§ 13

 1. Praca wychowawczo – dydaktyczno - opiekuńcza przedszkola prowadzona jest w oparciu o :
  A/ podstawę programową opracowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu,
  B/ program wychowania przedszkolnego, wybrany z zestawu programów przez radę pedagogiczną.

 1. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

 2. Czas trwania zajęć dydaktyczno – wychowawczy z dziećmi powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić około 15 do 30 minut.

 3. Na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów ) w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe.

 4. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego i religii jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi ok. 15 minut dla dzieci 3-4 letnich, a ok. 30 minut dla dzieci 5-6 letnich.

 5. W przedszkolu mogą być organizowane zajęcia rehabilitacyjno – wychowawcze dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 6. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy

Rozdział V
Wychowankowie przedszkola

§ 14

 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

 2. Na wniosek rodziców dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które nie osiągnęło wieku trzech lat.

 3. Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy ono 10 lat. Orzeczenie o odroczeniu obowiązku szkolnego wydaje dyrektor właściwej obwodowo szkoły.

§ 15

 1. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:


  • właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

  • szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,

  • ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,

  • poszanowania jego godności osobistej,

  • poszanowania własności,

  • opieki i ochrony,

  • partnerskiej rozmowy na każdy temat,

  • akceptacji jego osoby.

§ 16

 1. Liczbę miejsc w przedszkolu ustala organ prowadzący placówkę.

 2. Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekraczać 25. W oddziałach integracyjnych liczba wychowanków powinna wynosić 15 – 20 w tym 3 – 5 dzieci niepełnosprawnych.

 3. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej, określającego ich poziom rozwoju psychofizycznego i stan zdrowia oraz decyzję komisji kwalifikacyjnej.

§ 17

 1. Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci z terenu gminy Chmielno w oparciu o zasadę pełnej dostępności.

 2. Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest przedłożenie w oznaczonym terminie prawidłowo wypełnionej „Karty zgłoszenia dziecka”.

 3. W razie potrzeby dyrektor przedszkola może zażądać w ciągu roku szkolnego zaktualizowania zaświadczeń z miejsca pracy rodziców.

 4. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych do przedszkola dzieci jest mniejsza od ilości miejsc, to przyjęć dokonuje dyrektor przedszkola na podstawie złożonych przez rodziców wypełnionych kart zgłoszeń.

 5. Jeżeli liczba dzieci zgłoszonych do przedszkola przekracza liczbę miejsc, to o przyjęciu decyduje komisja kwalifikacyjna powołana przez organ prowadzący.

 6. W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzą: dyrektor przedszkola, jako przewodniczący, przedstawiciel rady pedagogicznej, przedstawiciel rady rodziców, przedstawiciel organu prowadzącego.

 7. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są:

  • dzieci sześcioletnie,

  • dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci, matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów, a także dzieci z rodzin zastępczych,

  • dzieci już uczęszczające do przedszkola,

  • dzieci z rodzin wielodzietnych ( 3 i więcej dzieci),

  • dzieci obojga rodziców pracujących

  • dzieci nauczycieli, przy równych z innymi dziećmi warunkach, mają prawo pierwszeństwa

§ 18

 1. Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:

  • nie uiszczania odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu przez okres 2 miesięcy,

  • długotrwałej, nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka po uprzednim kontakcie z rodzicami,

  • nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu,

  • utajnienia ważnych informacji o dziecku ( np. o chorobie ) mających wpływ na proces wychowawczy,

  • na prośbę rodziców.

Rozdział VII
Rodzice

§ 19

 1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

  • przestrzeganie niniejszego statutu,

  • zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,

  • respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców,

  • przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola osobiście lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,

  • terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,

  • informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadomienie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

 1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.


 1. Rodzice mają prawo:

  • zapoznania się z programem oraz zasadami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy w danym oddziale,

  • uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,

  • uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, pedagoga i psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

  • wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków w obserwacji pracy przedszkola,

  • wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez radę rodziców.

 1. Rodzice za szczególne zaangażowanie we wspieraniu pracy przedszkola mogą otrzymać na zakończenie roku szkolnego list pochwalny dyrektora i rady rodziców.

 1. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu 3 razy w roku szkolnym lub częściej na wniosek rodziców lub nauczycieli.


 1. Formy współpracy przedszkola z rodzicami, to:

  • zebrania ogólne i grupowe,

  • konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielem, logopedą,

  • kąciki dla rodziców,

  • zajęcia otwarte,

  • uroczystości i imprezy.

 1. Rodzice decydują o metodach i formach wychowania swoich dzieci, uwzględniając istniejące przepisy prawne w tym zakresie ( Karta Praw Dziecka, Kodeks Rodzinny).

Rozdział VIII
Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

§ 20

 1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi: w oddziałach integracyjnych dodatkowo nauczyciele ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym.

 2. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

 3. Do zakresu zadań nauczycieli należy:

  • planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno – wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem i ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość;

  • wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań;

  • prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;

  • stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania;

  • odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.;

  • współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno – pedagogiczną, zdrowotną i inną;

  • planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego;

  • dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych,

  • troska o estetykę pomieszczeń;

  • eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci;

  • współdziałanie z rodzicami ( prawnymi opiekunami ) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców ( prawnych opiekunów ) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego 4realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;

  • prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

  • realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących;

  • czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał;

  • inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno sportowym;

  • realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, a wynikających z bieżącej działalności placówki.

§ 21

 1. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:

  • poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci;

  • ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci;

  • włączenia ich w działalność przedszkola.

2. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej dyrektora, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo – oświatowych.

§ 22

 1. Zakres obowiązków pracowników administracyjno – obsługujących.

  • w przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi;

  • ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości;

  • szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor przedszkola.

 1. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.

Rozdział IX
Postanowienia końcowe

§ 23

 1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.


 1. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

  • wywieszenie statutu na tablicy ogłoszeń,

  • udostępnienie statutu przez dyrektora przedszkola

 1. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 1. Zasady gospodarki finansowej i materialnej przedszkola określają odrębne przepisy.

 1. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.Rada Rodziców                                       Dyrektor Przedszkola                                       Wójt Gminy
przy Przedszkolu w Chmielnie    
                  /...................../                                      /................................/
                                                                      Anna Adamczyk                                     
Zbigniew Roszkowski

/........................./
Ludwika Wenta
/........................../
Elżbieta Lubocka
/............................../
Dorota Kozłowska

Rada Pedagogiczna:

/.............................../
Elżbieta Grzegowska
/............................../
Elżbieta Kwidzińska
/............................./
Bogumiła Lademann
Załączniki:
zalacznik1_rada_rodzicow.doc
zalacznik2_przyznawanie_nagrod.doc
zalacznik3_dmotywacyjny.doc
zalacznik4_premieobslugi.doc
zalacznik5_regulamin_rp.doc
bezpieczenstwo_na_wycieczkach.doc
protokol_powypadkowy.doc
zadania_nau_pozar.doc

Urząd Gminy Chmielno
83-333 Chmielno, Ul. Gryfa Pomorskiego 22
Tel. 58 685 68 68
fax 58 742 59 63


BIP v5.1.6 jest częścią Systemu Informatycznego Dla Administracji Samorządowej
loading...
Proszę czekać...