PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 

 

Miejsce załatwienia spraw

 

Urząd Gminy Chmielno ul. Gryfa Pomorskiego 22 pok. Nr 6

tel. 58 685 - 68 - 32

 

Komórka odpowiedzialna

Referat Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego

Sprawa

 

Wydanie zaświadczenia :

  • przeznaczeniu terenu
  • wydanym pozwoleniu na budowę w okresie 1973-2003r.
  • informacja o nr adresowym budynku

Wymagane dokumentu

 

  • Wniosek o wydanie zaświadczenia z podaniem dokładnej aktualnej lokalizacji terenu na podstawie ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Kartuzach.
  • W przypadku informacji o pozwoleniu na budowę należy podać zbliżona datę wydania dokumentu oraz osobę na którą zostało wydane pozwolenie na budowę

Termin załatwienia

7 dni    

Opłata skarbowa

17 zł(Opłatę skarbową wpłaca się na rachunek bankowy 77 8324 0001 0030 0012 2000 0030

Bank Spółdzielczy Sierakowice O/ Chmielno i potwierdzenie dołącza do wniosku )

Sprawa

 

Wydanie wypisu i wyrysu z planu miejscowego lub studium

 

Wymagane dokumentu

 

  • Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  • Wniosek o wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Opłata skarbowa

  • Od wypisu: Do 5 stron - 30 złPowyżej 5 stron - 50 zł
  • Od wyrysu: Za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20 złNie więcej niż - 200 zł

Termin załatwienia

14 dni    

Sprawa

 

Sporządzenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium

 

Wymagane dokumentu

 

Wniosek o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium wraz z załączoną mapa informacyjna ilustrującą przedmioty teren

Uwagi

Wniosek o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może złożyć każdy

Sprawa

 

Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie decyzji ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zwierający charakterystykę inwestycji obejmująca: Określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów, Określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej, Określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz, w przypadku braku obowiązku przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dane charakteryzujące jej wpływ na środowiska. Określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1 : 500 lub 1 : 1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1 : 2000. Ewentualne upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika
Uwagi: Przez inwestycję celu publicznego należy rozumieć działania o znaczeniu lokalnym     (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym), stanowiące realizację celów, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zmianami)  

Opłata skarbowa

107 zł (Opłatę skarbową wpłaca się na rachunek bankowy 77 8324 0001 0030 0012 2000 0030

Bank Spółdzielczy Sierakowice O/ Chmielno i potwierdzenie dołącza do wniosku )

Sprawa

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy

 

 

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy zawierający charakterystykę inwestycji obejmującą: Określenie zapotrzebowania w wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów, Określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej, Określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz, w przypadku braku obowiązku przeprowadzania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dane charakteryzujące jej wpływ na środowiska, Określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1 : 500 lub 1 : 1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1 : 2000. Określenie powierzchni sprzedaży w przypadku planowanej budowy obiektu handlowego Ewentualne upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora.

Uwagi

Dla terenów, dla których obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony od 1995 r. decyzje o warunkach zabudowy się nie ustala Decyzji o warunkach zabudowy wymaga zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego, polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, Decyzji o warunkach zabudowy wymaga również zmiana zagospodarowania terenu, która nie wymaga pozwolenia na budowę, z wyjątkiem tymczasowej, jednorazowej zmiany zagospodarowania terenu, trwającej do roku, Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków: Co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu, Teren ma dostęp do drogi publicznej, Istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu, z uwzględnieniem ust. 5, jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego, Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1, Decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi. Wymagane dwa egzemplarze mapy, dołączone do wniosku, traktowane są jako jeden załącznik,

Opłata skarbowa

107 zł(Opłatę skarbową wpłaca się na rachunek bankowy 77 8324 0001 0030 0012 2000 0030

Bank Spółdzielczy Sierakowice O/ Chmielno i potwierdzenie dołącza do wniosku)

Sprawa

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby

 

Wymagane dokumenty

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy, Akt notarialny - o zmianie właściciela oraz zgoda dotychczasowego wnioskodawcy na przeniesieni decyzji Upoważnienie udzielone pełnomocnikowi działającemu w imieniu inwestora

Opłata skarbowa

56 zł (Opłatę skarbową wpłaca się na rachunek bankowy 77 8324 0001 0030 0012 2000 0030

Bank Spółdzielczy Sierakowice O/ Chmielno i potwierdzenie dołącza do wniosku )

Uwagi

Na zmianę decyzji o warunkach zabudowy wymagana jest zgoda wszystkich stron

 

 

Liczba odwiedzin : 3968
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Chmielno
Osoba wprowadzająca informację : Rychert Mariola
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksander Kostuch
Czas wytworzenia: 2007-04-04 14:10:00
Czas publikacji: 2018-08-01 14:04:06
Data przeniesienia do archiwum: Brak