EWIDENCJA LUDNOŚCI I DOWODY OSOBISTE 

 

 

Miejsce załatwiania spraw

Urząd Gminy Chmielno ul. Gryfa Pomorskiego 22 pok. Nr 2 Tel. (058) 684-22-11 w. 30 i 45

   

Sprawa

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy
ponad 2 miesiące

Wymagane dokumenty

 • dowód osobisty,
 • osoby niepełnoletnie nie posiadające dokumentu tożsamości
  przedstawiają odpis skrócony aktu urodzenia,
 • poświadczenie wymeldowania z poprzedniego pobytu stałego
  (w przypadku zameldowania na pobyt stały),
 • wypełniony i poświadczony druk zgłoszenia zameldowania,
  książeczka wojskowa (dla osób podlegających obowiązkowi
  wojskowemu),

Opłata

 • Wolne od opłat

Sposób załatwiania

 • Wniosek o zameldowanie składa się osobiście,
 • w zastępstwie osoby niepełnoletniej czynności zgłoszenia danych
  dokonuje opiekun ustawowy lub faktyczny.

Czas załatwiania

 • jeżeli dokumenty są kompletne, sprawa załatwiana jest w tym samym dniu.

Inne informacje istotne dla
interesantów

 • w niektórych przypadkach konieczne może okazać się przedstawienie dodatkowych dokumentów (akt notarialny, decyzja o przydziale lokalu umowa cywilnoprawna, inne). Szczegółowych informacji udzieli pracownik Ewidencji Ludności.
   

Sprawa

Dokonanie wymeldowania z pobytu stałego

Wymagane dokumenty

 • dowód osobisty,
 • osoby niepełnoletnie nie posiadające dokumentu tożsamości
  przedstawiają odpis skrócony aktu urodzenia,
 • wypełniony druk zgłoszenia wymeldowania,
 • książeczka wojskowa (dla osób podlegających obowiązkowi
  wojskowemu),

 

Sposób załatwienia sprawy

 • wymeldowania należy dokonać osobiście, z wyjątkiem osób
  niepełnoletnich - opiekun ustawowy lub faktyczny.

Opłata

 • Wolne od opłat

Czas załatwienia sprawy

 • jeżeli dokumenty są kompletne, sprawa załatwiana jest w tym samym dniu.

 

Sprawa

Zameldowanie obywatela niebędącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej

Wymagane dokumenty

 • Zgłoszenie pobytu czasowego dokonuje się na obowiązującym
  formularzu,
 • Wiza (a w przypadku gdy wyjazd nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie posiadania wizy - dokument podróży), lub:
  • tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca,
  • karta pobytu,
  • zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony
  • zezwolenie na osiedlenie się,
  • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
  • decyzja o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany lub o nadaniu statusu uchodźcy w RP.

Sprawa

Zameldowanie obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej

Wymagane dokumenty

 • Zgłoszenie pobytu czasowego dokonuje się na obowiązującym
  formularzu,
 • Ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo,
 • Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE (a w przypadku braku zaświadczenia - oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium RP) z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego - Wydział ds. Cudzoziemców - Gdańsk ul. Okopowa 21/27.

Sposób załatwienia sprawy

 • Zameldowania należy dokonać osobiście, z wyjątkiem osób
  niepełnoletnich - opiekun ustawowy lub faktyczny.

Opłata

 • Wolne od opłat

Czas załatwienia sprawy

 • jeżeli dokumenty są kompletne, sprawa załatwiana w tym samym dniu.
   

Sprawa

Prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach o wymeldowanie z pobytu stałego

Wymagane dokumenty

 • Wniosek (odręczny) z uzasadnieniem.
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (np. akt
  notarialny, umowa najmu).
 • Dokument potwierdzający utratę prawa do przebywania w lokalu
  zgłaszanej osoby, np. wyrok w sprawie podziału majątku lub eksmisji.
 • Ewentualne dokumenty na potwierdzenie opuszczenia lokalu
  (np. protokół eksmisji)

Sposób załatwienia sprawy

 • 30 dni, a w przypadkach skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Opłata

 • Wolne od opłat

Uwagi

 • Decyzja o wymeldowaniu może być wydana w następujących
  przypadkach:
  • gdy osoba opuściła dotychczasowe miejsce pobytu bez
   wymeldowania
  • gdy osoba bez wymeldowania się opuściła
   dotychczasowe miejsce pobytu stałego, nie przebywa w nim
   co najmniej 6 miesięcy, a nowego miejsca pobytu nie można
   ustalić.
 • We wniosku należy opisać stan faktyczny, wskazać adres zgłoszonej
  osoby, jeżeli jest znany. Wnioskodawca obowiązany jest wskazać
  dowody, w tym świadków. Przed złożeniem podania prosimy o
  kontakt z pracownikiem wydziału (pok. 2 (058) 684-22-11).
   

Sprawa

Udzielenie informacji o danych osobowych

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o udostępnienie danych osobowych na formularzu.
 • Dowody potwierdzające interes prawny do uzyskania informacji. W
  przypadku ich braku informacja może być udzielona za zgodą osoby,
  której zapytanie dotyczy. Zasada ta nie jest stosowana do zapytań
  organów państwowych i instytucji realizujących zadania publiczne.
 • Dowód uiszczenia opłaty za informację w wysokości 4% kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników.

Sposób załatwienia
sprawy

 • Siedem dni. W przypadku konieczności uzyskania zgody osoby - jeden miesiąc.

Opłata

 • Za informację o jednej osobie. (płatne przelewem na konto:
  Bank Spółdzielczy Sierakowice O/Chmielno
  nr
  77832400010030001220000030

Uwagi

 • Dowodem posiadania interesu prawnego mogą być:
  • wezwania sądu, prokuratury, komornika i innych organów
   państwowych zobowiązujące do przedstawienia danych
  • wyroki sądu oraz orzeczenia organów, których realizacja łączy
   się z koniecznością posiadania danych.
   

Sprawa

Zgłoszenie wyjazdu na pobyt czasowy za granicę

Wymagane dokumenty

 • Zgłoszenie wyjazdu na pobyt czasowy za granicę na obowiązującym formularzu
 • Dowód osobisty.
 • Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (jeśli zgłoszenie jego dotyczy).
 • Książeczka wojskowa (dotyczy osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej - mężczyzn do lat 60 i kobiet posiadających ten dokument).

Opłata

 • Wolne od opłat

Sposób załatwienia

 • Od ręki

Uwagi

 • Obowiązek zgłoszenia wyjazdu dotyczy obywateli polskich
  wyjeżdżających za granicę na okres dłuższy niż dwa miesiące.
  Powrót należy zgłosić w urzędzie tylko wtedy, gdy nastąpił on
  przed upływem terminu pobytu.
   

Sprawa

Zaświadczenie z akt ewidencji ludności

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia.
 • Dowód osobisty - przy odbiorze zaświadczenia.

Opłata

 • Opłata skarbowa - 17 zł

Uwagi

 • Zaświadczenie wydaje się osobie, której ono dotyczy, bądź członkowi
  rodziny wspólnie zamieszkałemu. Na zasadach ogólnych można je
  przekazać lub przesłać pełnomocnikowi wskazanemu we wniosku.
  W innych przypadkach zaświadczenie może być wydane jedynie po
  udokumentowaniu interesu prawnego do posiadania danych.
 • Dowodem posiadania interesu prawnego mogą być:
  • wezwania sądu, prokuratury, komornika i innych organów
   państwowych zobowiązujące do przedstawienia danych
  • wyroki sądu oraz orzeczenia organów, których realizacja łączy
   się z koniecznością posiadania danych.
   

Sprawa

Zameldowanie na pobyt czasowy do dwóch miesięcy

Wymagane dokumenty

 • Zgłoszenia zameldowania dokonuje się ustnie.
 • Dowód osobisty.
 • Ważny paszport polski (dotyczy osób zamieszkałych za zagranicą).

Opłata

 • Wolne od opłat

Uwagi

 • Zameldowanie na pobyt czasowy do dwóch miesięcy może nastąpić
  w miejscu faktycznego pobytu. Zameldowanie może nastąpić w
  obecności najemcy lokalu.

 

 

Sprawa

Wydawanie dowodów osobistych

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie dowodu osobistego,
 • Dowód osobisty,
 • Odpis skrócony aktu urodzenia dla osób składających wniosek, po raz pierwszy. Obowiązek nie dotyczy osób, których akty zostały sporządzone przez USC w Chmielnie,
 • Odpis skrócony aktu małżeństwa przy zmianie stanu cywilnego, dowód osobisty. Obowiązek nie dotyczy osób, których akty
  zostały sporządzone przez USC w Chmielnie (dla osób, które
  już posiadają taki dokument),
 • Dwie aktualne fotografie o wymiarze 35 x 45 mm,
 • Dowód uiszczenia opłaty,
 • Zaświadczenie o utracie dowodu osobistego, jeżeli zostało wydane.

Opłata

 • za wydanie dowodu osobistego - 30,00 zł. na rachunek bankowy
 • Urzędu Gminy
  BS SIERAKOWICE O/CHMIELNO
  77832400010030001220000030

Zwolnienia z opłaty

* dotyczy osób:
 • ubiegających się o wymianę dowodu osobistego z powodu jego wady technicznej lub sporządzonego niezgodnie z danymi zawartymi we wniosku,
 • zobowiązanych do wymiany dowodu osobistego z powodu administracyjnej zmiany nazwy miejscowości, nazwy ulicy lub numeru domu,
 • które utraciły dowód osobisty w wyniku klęsk żywiołowych,
 • przebywających w domach opieki społecznej lub korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego(zaświadczenie GOPS),
 • małoletnich przebywających w domach dziecka (zaświadczenie).

Uwagi

 • Od 1 stycznia 2003 r. wprowadza się obowiązek wymiany dowodów osobistych wydanych przed dniem 1 stycznia 2001 r. na nowy wzór w następujących terminach:
 • Wydane do roku 1972 r.
  • wymiana od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r.
 • Wydanych w latach 1973-1980
  • wymiana od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.
 • Wydanych w latach 1981-1991
  • wymiana od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.
 • Wydanych w latach 1992-1995
  • wymiana od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.
 • Wydanych w latach 1996-2000
  • wymiana od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007r.

Dowód osobisty podlega wymianie:

 • w przypadku uszkodzenia
 • zmiany danych osobowych
 • zmiany adresu
 • skończenia się terminu ważności
 • Z wnioskiem o wymianę dowodu należy wystapić w terminie 14 dni od zmiany danych w nim zawartych. Wniosek składa się i dowód odbiera osobiście.
 • Osoby małoletnie składają wniosek o dowód w obecności jednego z rodziców lub opiekunów prawnych.
 • Fotografie do dowodów osobistych powinny być :
 • wykonane na jasnym tle
 • przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami
 • twarz powinna być ukazana z lewego półprofilu z widocznym uchem.

 

 

 

 
 

Liczba odwiedzin : 1502
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Chmielno
Osoba wprowadzająca informację : Waldemar Jasnoch
Osoba odpowiedzialna za informację : Waldemar Jasnoch
Czas wytworzenia: 2007-01-08 08:38:00
Czas publikacji: 2007-01-08 08:38:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak