URZĄD STANU CYWILNEGO 

 

Miejsce załatwiania spraw

Urząd Stanu Cywilnego ul. Gryfa Pomorskiego 22
pok. Nr 2 Tel. (058) 684-22-11 w. 30 i 45
   

Sprawa

Wydawanie odpisów aktu: urodzenia, małżeństwa i zgonu

Wymagane dokumenty

Opłata

 • za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego - 33 zł,
 • za wydanie skróconego odpisu aktu stanu cywilnego - 22 zł,

  Zwolnienie z opłaty skarbowej:

  • wydawane w sprawach dokumentów stwierdzających tożsamość,
  • wydawane bezpośrednio po sporządzeniu aktu stanu cywilnego - w liczbie 3 egzemplarzy.
   

Sprawa

Rejestracja noworodka

Wymagane dokumenty

 • zgłoszenie urodzenia
 • odpis skrócony aktu małżeństwa
 • jeżeli matka jest niezamężna - odpis skrócony aktu urodzenia matki dziecka
 • jeżeli matka dziecka jest rozwiedziona : odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie,
 • jeżeli matka jest wdową: odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o ustaniu małżeństwa lub zgonu współmałżonka,
 • dowód osobisty
   

Sprawa

Zawarcie małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego lub zawarcie małżeństwa Konkordatowego

Wymagane dokumenty

 • dowody osobiste stron.
  kawaler i panna - odpisy skrócone aktu urodzenia,
  rozwiedzeni - odpis skrócony aktu urodzenia stron, odpisy skrócone aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie,
 • wdowcy - odpis skrócony aktu urodzenia stron, odpis skrócony aktu zgonu zmarłego współmałżonka,
 • Dokumenty strony składają osobiście.

Opłata

Opłata skarbowa - za sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł

Sprawa

Rejestracja zgonu

Wymagane dokumenty

 • karta zgonu wystawiona przez lekarza
 • dowód osobisty zmarłego oraz współmałżonka
 • książeczka wojskowa (dla osób podlegających obowiązkowi wojskowemu)
 • Zgon rejestruje się w USC właściwym dla miejsca zgonu.
 • odpisy aktów w ilości 3 egzemplarzy - bezpłatnie
   

Sprawa

Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Wymagane dokumenty

 • wniosek
 • dowód osobisty,
  kawaler, panna - odpis skrócony aktu urodzenia,
  rozwiedzeni - odpis skrócony aktu urodzenia, odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie,
 • wdowcy - odpis skrócony aktu urodzenia, odpis skrócony aktu zgonu zmarłego współmałżonka,
 • Dokumenty składa się osobiście.

Opłata

Opłata skarbowa - 38,00 zł.
   

Sprawa

Decyzja o wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą.

Wymagane dokumenty

 • wniosek
 • oryginalne metryki:

* urodzenia,

* małżeństwa (zawierająca informację o nazwiskach jakie noszą małżonkowie po zawarciu małżeństwa),

* zgonu,

 • dokumenty przetłumaczone przez polskiego tłumacza przysięgłego.

Opłata

Opłata skarbowa - 50 zł.
   

Sprawa

Uznanie dziecka, nadanie dziecku nazwiska męża matki

Wymagane dokumenty

 • akt urodzenia dziecka,
 • akt małżeństwa,
 • dowody osobiste
 • Przyjęcie protokołu w Urzędzie Stanu Cywilnego w miejscu urodzenia dziecka
 • W celu dokonania powyższych czynności rodzice dziecka winni stawić się osobiście
   

Sprawa

Oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Wymagane dokumenty

 • dowód osobisty
 • orzeczenie sądu o rozwiązaniu małżeństwa (ważne w ciągu 3 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku)

Opłata

 • opłata skarbowa - 11,00zł.
   

Sprawa

Zmiana imion i nazwisk

Wymagane dokumenty

 • odpis zupełny aktu urodzenia,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa
 • odpisy zupełne aktów urodzenia nieletnich dzieci - jeżeli decyzja o zmianie nazwiska ma objąć również małoletnie dzieci,
 • odpisy skrócone aktów urodzenia nieletnich dzieci - jeżeli decyzja o zmianie nazwiska nie obejmuje małoletnich dzieci

Opłata

Opłata skarbowa w wysokości - 37 zł
 
 

Liczba odwiedzin : 1763
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Chmielno
Osoba wprowadzająca informację : Waldemar Jasnoch
Osoba odpowiedzialna za informację : Waldemar Jasnoch
Czas wytworzenia: 2007-01-08 08:41:00
Czas publikacji: 2007-01-08 08:41:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak