Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Uwaga! zmiana teści zapytania ofertowego.

Wójt Gminy Chmielno ogłasza zapytanie ofertowe dot. Zakupu i dostawy pomocy dydaktycznych dla wychowanków I i II Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Borzestowie, w ramach projektu pod nazwą: „Kreatywny Przedszkolak”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna, Oś Priorytetowa 3 Edukacja

2019-01-18 15:03:09
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 r.

2019-01-17 11:51:31
Wójt Gminy Chmielno ogłasza zapytanie ofertowe dot. zakupu i dostawy wyposażenia bazy dydaktycznej w sprzęt infrastrukturalny i multimedialny oraz multimedialne pomoce dydaktyczne dla I i II Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Borzestowie i Przedszkola Samorządowego „Baśniowa Kraina” w Chmielnie w ramach projektu pod nazwą: „Kreatywny przedszkolak”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna, Oś Priorytetowa 3 Edukacja.

2019-01-15 11:55:25
Informacja z otwarcia ofert

2019-01-09 14:54:55
Dostawa nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

2019-01-04 14:13:25
Zapytanie ofertowe nr ZP.271.12.2018/RPO

Zapytanie ofertowe nr ZP.271.12.2018/RPO

2019-01-03 15:56:57
Zapytanie ofertowe nr ZP.271.10.2018/RPO- przygotowanie dokumentacji projektowej

Wójt Gminy Chmielno zaprasza do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej „Ścieżki dydaktycznej od ul. Jeziornej w Miechucinie do Grodziska (Garecznica) w Borzestowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego (Regulamin Konkursu nr RPPM.11.04.00-IZ.00-22-002/17)

W celu ułatwienia sporządzenia kosztorysu usługi, Gmina Chmielno wymieniła podstawowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia (formularz rozeznania rynku stanowiący załącznik do zaproszenia). Jednakże Zamawiający polegając na wiedzy i doświadczeniu Wykonawcy, daje wykonawcom możliwość sporządzenia oferty zawierającej rozwiązania korzystniejsze niż wymagane minimum zawarte w opisie przedmiotu zamówienia.

Oferty można składać osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Gmina Chmielno ul. Gryfa Pomorskiego 22, 83-333 Chmielno pok. 3 (Sekretariat) lub w wersji elektronicznej przesłać na adres: sekretarz@chmielno.pl w terminie do 07.01.2019 r. do godziny 14:00.

2019-01-02 15:22:47