Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr 132/g215/K/V/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 2 sierpnia 2018r.

2018-08-07 10:10:44
Uchwała Nr 172/g215/P/III/17 W sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Chmielno na 2018r. oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu.

2018-06-20 09:01:26
Uchwała Nr 026/g215/D/III/18 w sprawie opinii o - możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Chmielno na 2018r. -prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Chmielno na lata 2018-2028 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

2018-06-20 08:57:47
Uchwała NR 070/g215/A/V/18 opiniująca pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Chmielno w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Chmielno z tytułu wykonania budżetu gminy na 2017 r.

2018-05-08 12:05:48
Uchwała nr 066/g215/R/III/18 w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2017r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.

2018-05-08 11:25:47
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2016r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego o objaśnieniami

2017-06-02 11:19:08
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Chmielno w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Chmielno z tytułu wykonania budżetu gminy na 2016r.

2017-06-02 11:11:03
Uchwała składu orzekającego RIO nr 009/g 215/K/III/17z dnia 17.03.2017 w sprawie posiadania mozliwości spłaty kredytu długoterminowego w wysokości 6.990.000 zł

2017-03-22 12:22:40
Uchwała Nr 106/g215/B/III/16 W sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta informacji o przebiegu wykonania budżetu za 1 półrocze 2016 r.

2017-02-21 12:52:18
Uchwała nr 217/g215/FIII/15 w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chmielno na lata 2016-2028

2017-02-21 12:17:15