Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cieszeniu – etap I

2018-08-14 14:33:21
Plan zamówień 2018

2018-01-10 12:11:46
Rozbudowa ulicy Długiej w miejscowości Garcz - Etap I

Uwaga!!! Uwaga zmiana terminu składania ofert.

2018-08-14 11:45:26
UDZIELENIE KREDYTU W KWOCIE DO 10.000.000,00 ZŁOTYCH

2018-08-14 11:57:27
Wójt Gminy Chmielno ogłasza zapytanie ofertowe dot. dostawy wyposażenia laboratorium na oczyszczalni ścieków w Kożyczkowie w ramach projekt pn. „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Chmielno poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację oczyszczalni ścieków”, realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Osi priorytetowej 11. Środowisko, Działanie 11.3 Gospodarka wodno- ściekowa

2018-08-21 13:20:21