Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-08-21 13:20:21 Zamówienia Publiczne / Wójt Gminy Chmielno ogłasza zapytanie ofertowe dot. dostawy wyposażenia laboratorium na oczyszczalni ścieków w Kożyczkowie w ramach projekt pn. „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Chmielno poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację oczyszczalni ścieków”, realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Osi priorytetowej 11. Środowisko, Działanie 11.3 Gospodarka wodno- ściekowa Andrzej Hinca Edycja artykułu
2018-08-21 13:20:11 Zamówienia Publiczne / Wójt Gminy Chmielno ogłasza zapytanie ofertowe dot. dostawy wyposażenia laboratorium na oczyszczalni ścieków w Kożyczkowie w ramach projekt pn. „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Chmielno poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację oczyszczalni ścieków”, realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Osi priorytetowej 11. Środowisko, Działanie 11.3 Gospodarka wodno- ściekowa Andrzej Hinca Przeniesienie artykułu archiwalnego do aktualnych
2018-08-21 12:49:35 Informacje podstawowe / Informacje podstawowe Adrian Żak Edycja artykułu
2018-08-20 12:18:05 Ogłoszenia / Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a Anna Byczkowska Publikacja artykułu
2018-08-17 13:46:06 Urzędnik Wyborczy / Mateusz Bystron Adrian Żak Publikacja artykułu
2018-08-17 11:06:23 Inwestycje celu publicznego / Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dot. budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej wraz z przepompownią ścieków na terenie działek o nr. ewidecyjnym: - sieć wodociągowa: 662/1, 378/1, 650, 649/3, 651/3; - sieć kanalizacji sanitarnej (tłocznej wraz z przepomopownią ścieków): 662/1, 378/1, 650, 649/3, 651/3, 652/2, 372/3, 372/32, 372/55; - sieć kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej): 646/7, 646/6, 646/1, 646/5, 647, 648/2, 638, 375, 661, 660/2, 572, 662/1 obręb geodezyjny Chmielno, gmina Chmielno. Agnieszka Baske Publikacja artykułu
2018-08-16 14:48:48 Informacje podstawowe / Informacje podstawowe Adrian Żak Edycja artykułu
2018-08-14 14:33:21 Zamówienia Publiczne / Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cieszeniu – etap I Andrzej Hinca Publikacja artykułu
2018-08-14 11:57:27 Zamówienia Publiczne / UDZIELENIE KREDYTU W KWOCIE DO 10.000.000,00 ZŁOTYCH Andrzej Hinca Edycja artykułu
2018-08-14 11:57:12 Zamówienia Publiczne / UDZIELENIE KREDYTU W KWOCIE DO 10.000.000,00 ZŁOTYCH Andrzej Hinca Przeniesienie artykułu archiwalnego do aktualnych